REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego

1. Sklep internetowy www.fertilovit.pl jest prowadzony przez: ART Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-797), Al. KEN 36/112B, Tel.: 530 074 074, Fax: (22) 3797343, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 609553, NIP: 5213727527, REGON 364028278 (dalej: „Spółka”).

2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski

3. Złożenie zamówienia w sklepie www.fertilovit.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

1. Przyjęcie i realizacje zamówienia

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu.

3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

5. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.fertilovit.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.fertilovit.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz podania szacunkowego terminu realizacji. 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.

9. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. W przypadku jego dostępności na magazynie wynosi do 3 dni roboczych.

10. Termin realizacji określa czas od potwierdzenia zamówienia do jego wysyłki. Czas dostawy, zależny od wybranej opcji dostawy nie wlicza się do ww. terminu.

11. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT lub paragonem.

12. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.

13. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

14. Odwołanie zamówienia mozliwe jest jedynie przed jego wysłaniem.

2. Gwarancja i reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

3. Kupujący może odstąpić od umowy kupna do 14 dni bez podania przyczyny z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 8 i 9

4. 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 3 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia pod linkiem POBIERZ FORMULARZ).

5. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT).

7. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.

8. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

9. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późniejszymi zmianami), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do Apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne – jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

3. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia w Sklepie Internetowym www.fertilovit.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego www.fertilovit.pl w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.fertilovit.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.fertilovit.pl.

2. Administratorem Danych jest Spółka, tj. ART Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-797), Al. KEN 36/112B, Tel.: 530 074 074, Fax: (22) 3797343, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 609553, NIP: 5213727527, REGON 364028278.

3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży i wysyłki produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.fertilovit.pl

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie wysłane na adres: info@fertilovit.pl

5. Dane osobowe klienta są przechowywane przez Spółkę.

6. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są: zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie, niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

8. Dane Osobowe zbierane przez Spółkę będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Sklepie internetowym. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy www.fertilovit.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego www.fertilovit.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

4. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.